Cookie beleid sv Nootdorp

De website van sv Nootdorp is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

huishoudelijk reglement

huishoudelijk reglement

Onderstaand huishoudelijk reglement kunt u ook als pdf-file downloaden middels deze link:  Huishoudelijk reglement SV Nootdorp

Huishoudelijk Reglement van SV Nootdorp 

Het huishoudelijk reglement van SV Nootdorp is een verzameling van regels en bepalingen ter ondersteuning van de statuten van SV Nootdorp. 

Het huishoudelijk reglement is ondergeschikt aan deze statuten; dwz. dat de statuten gehanteerd worden, zodra het huishoudelijk reglement daarmee in tegenspraak is. 

Art. 1.  De vereniging 
SV Nootdorp is gevestigd aan De Poort 8 in Nootdorp.  De vereniging is opgericht op 01-07-1950 en koninklijk goedgekeurd in 1961. 

Art. 2. Lidmaatschap   
Ieder die volgens de statuten lid kan worden van SV Nootdorp kan het lidmaatschap verkrijgen door zich in te schrijven bij de ledenadministratie. 
Ieder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen en na te leven. De statuten en het huishoudelijk reglement zijn voor leden ter inzage bij de  secretaris en indien gewenst kunnen zij een exemplaar ontvangen. 
Ieder lid is contributie verschuldigd volgens de categorie waarin hij of zij valt. De contributie wordt vooraf jaarlijks betaald dmv een verplichte automatische incasso. Indien het lidmaatschap tussentijds wordt beëindigd volgt geen restitutie van de contributie. In voorkomende gevallen kan het bestuur besluiten hier van af te wijken. Een verzoek tot restitutie dient schriftelijk te worden gedaan bij het bestuur. 
Indien een lid in gebreke blijft om contributie te betalen zal hij/zij worden aangemaand dit alsnog te doen. Na een tweede aanmaning zal een deurwaarder worden ingeschakeld en zal het bestuur besluiten of er verdere sancties worden opgelegd. 
Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te worden gedaan bij de ledenadministratie. Wijzigingen in adressen en/of nummers dienen terstond doorgegeven te worden aan de ledenadministratie.        

Art. 3 Clubkleuren en kleding   
De clubkleuren van SV Nootdorp zijn geel-zwart.  Het sporttenue bestaat uit een geel-zwart shirt, zwarte broek en zwarte kousen met een gele rand volgens een door het bestuur bepaald ontwerp.  
Alle teams zijn verplicht in bovengenoemd tenue hun wedstrijden te spelen. Een uitzondering hierop is de regel van de KNVB die geldt bij te weinig  onderscheid in tenues van twee tegenstanders. 
Ieder spelend lid dient zelf een tenue aan te schaffen. In het geval dat er gesponsorde tenues of delen ervan beschikbaar zijn  worden deze gebruikt. Aan de vereniging in eigendom gegeven gesponsorde kleding, tassen,  trainingspakken ed. worden aan spelers in bruikleen uitgegeven en blijven eigendom van SV Nootdorp. Iedereen die deze kleding en attributen in bruikleen krijgt, dient zich aan de  geldende regels van het vastgestelde kledingbeheer te houden.  

Art. 4 Gedrag, Normen en Waarden 
Ieder lid van SV Nootdorp dient zich te gedragen volgens de wet en de  algemeen maatschappelijk geldende fatsoensregels, normen en waarden,  zowel op de accommodatie van SV Nootdorp, als wel bij de andere  verenigingen waar zij te gast zijn. 
Ieder lid van SV Nootdorp dient zich te houden aan de door of namens het  bestuur vastgestelde bepalingen van orde en aan de door of namens het  bestuur vastgestelde huisregels ten aanzien van de gang van zaken op en om  de sportterreinen en in en om de gebouwen. Ook alle andere personen die zich op en om de accommodatie bevinden dienen zich aan bovenstaande regels te houden. 
Bij overtreding van bovenstaande worden door of namens het bestuur maatregelen genomen tegen de overtreder(s) en kunnen er aan de overtreders sancties worden opgelegd; eea zoals in de statuten is vastgelegd. 
            
Art. 5 Bestuur. 
Het bestuur wordt gevormd volgens de bepalingen in de statuten. 
De voorzitter, secretaris en penningmeester van SV Nootdorp bekleden bij het aangaan van deze functie tevens deze functie in het bestuur van de Stichting Sporthal ’s-Gravenhout (SSG) . Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.  Om de gehele gang van zaken van alles wat er op de vereniging plaatsvindt ordelijk te laten verlopen, dient het bestuur, of anderen namens hen, bepalingen van orde en huisregels vast te stellen. Deze bepalingen en regels kunnen te allen tijde door het bestuur aangepast worden. Het bestuur stelt het verenigingsbeleid en het voetbaltechnisch beleid vast. Het bestuur stelt hiervoor doelen, verschaft de middelen en werft personen om  het beleid gestalte te geven. 
De structuur van de bestuurlijke organisatie wordt door het bestuur onderverdeeld in 5 verschillende verantwoordelijkheidsgebieden, portefeuilles genaamd.  
De portefeuilles zijn: Voetbal, Business, Financiën, Facilitair en Jeugd. 
De portefeuille “Voetbal” bevat ondermeer: voetbaltechnisch beleid, trainers, jeugdopleiding, kleding, scheidsrechters, velden en KNVB. 
De portefeuille “Business” bevat ondermeer: sponsors, VVSV, personeel en communicatie. 
De portefeuille “Financiën” bevat ondermeer: kasgelden, betalingen, debiteuren, bankrelaties, SSG, belastingen, jaarrekening, begroting, budgetten en contracten. 
De portefeuille: ”Jeugd” bevat ondermeer: de gehele organisatie jeugdvoetbal, jeugdopleiding, toernooien, herfstkamp, normen en waarden en festiviteiten voor de jeugd. 
De portefeuille “Facilitair” bevat ondermeer: accommodatie, onderhoud, velden, omgeving, kantinezaken en BSO. 
Iedere portefeuille valt onder de verantwoording van een bepaald bestuurslid. Hierdoor is de organisatie duidelijk en ordelijk.
    
Art 6. Organisatie 
Van de leden, ouders van jeugdleden, elftallen en anderen wordt  verwacht/verlangd dat zij zich zullen inzetten voor de vereniging en zullen helpen bij de uitvoering van de taken en bezigheden die nodig zijn om de   gehele organisatie van het totale verenigingsleven gestructureerd te laten  verlopen, indien hen dat gevraagd wordt.  
Indien dit niet naar tevredenheid van het bestuur gebeurd, is het bestuur bevoegd leden, ouders van jeugdleden, elftallen en anderen, te  verplichten bepaalde taken uit te voeren of uit te laten voeren.   Zodra het bestuur overgaat tot deze verplichting zullen leden, ouders van leden, elftallen en anderen dit moeten accepteren en kunnen zij hiertegen niet  in verweer gaan.  Indien een taak of taken niet op vrijwillige basis of niet op verplichte basis  uitgevoerd worden is het bestuur bevoegd deze taak of taken door betaalde  krachten uit te laten voeren en is het bestuur bevoegd hiervoor speciaal,  jaarlijks, een contributieverhoging door te voeren, ter hoogte van de dekking  van deze kosten, zonder dat daar de toestemming van de algemene  ledenvergadering voor nodig is.
 
Het bestuur is bevoegd personen in loondienst te nemen voor het uitvoeren  van een bepaalde taak. Dit kan zijn voetbaltechnisch personeel zoals trainers of een verenigingsmanager, of ander personeel bijvoorbeeld een beheerder. 
Het bestuur is bevoegd personen een vergoeding te betalen voor het verrichten van werkzaamheden of het doen van taken voor de vereniging. Deze personen zijn hiervoor verantwoording schuldig aan het bestuur.
 
Het bestuur is bevoegd uitbetalingen te doen aan spelers en/of groepen spelers volgens een door het bestuur vast te stellen systeem; deze betalingen komen ten laste van een jaarlijks, vooraf vast te stellen budget en kunnen dit budget niet overstijgen 
Voor het uitvoeren van het voetbaltechnisch beleid worden door het bestuur trainers, leiders en ander voetbaltechnisch personeel aangesteld. Het bestuur ziet er op toe dat zij het beleid volgen en waarmaken. Zij moeten hiervoor verantwoording afleggen bij het bestuur. 
 Volgens de statuten is het bestuur bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid  bepaalde onderdelen van zijn taak te laten uitvoeren door commissies  Deze commissies, waarin door vrijwilligers bepaalde taken worden uitgevoerd, worden door het bestuur aangesteld en handelen onder de verantwoording van het bestuur.  Voor een goede organisatie van het verenigingsleven dient het bestuur ten minste de volgende commissies aan te stellen: 
De Jeugdcommissie, de Voetbaltechnische commissie, de Sponsorcommissie, de Kantinecommissie, de Normen en Waarden commissie en de Contactcommissie. 
Jeugdcommissie Voor de organisatie van het jeugdvoetbal bij SV Nootdorp stelt het bestuur de jeugdcommissie aan. De jeugdcommissie heeft een voorzitter, (wedstrijd)secretaris en penningmeester. Deze commissie valt onder verantwoording van het bestuurslid met de portefeuille “Jeugd’.
  
Het is de taak van de jeugdcommissie om de gang van zaken betreffende het jeugdvoetbal en aanverwante zaken ordelijk te laten verlopen. 
SV Nootdorp heeft als doel om het jeugdvoetbal op een hoog niveau te brengen en te houden. De jeugdcommissie is bevoegd (extra) activiteiten te ontplooien om dit doel te bereiken. 
Het voetbaltechnisch beleid voor de jeugd is opgenomen in het voetbaltechnisch beleid dat door het bestuur is vastgesteld. Voor het uitvoeren van dit beleid worden door de jeugdcommissie in overleg met het bestuur coördinatoren, trainers, leiders en opleiders aangesteld. 
Jaarlijks kent de penningmeester een budget toe voor het jeugdvoetbal. Dit budget wordt door de penningmeester jeugd beheerd. 
Door de jeugdcommissie wordt een toernooicommissie en een activiteitencommissie voor de jeugd aangesteld.  
Voetbaltechnische commissie Deze commissie valt onder verantwoording van het bestuurslid met de portefeuille ‘Voetbal”  
De commissie heeft als taak het bestuur te adviseren over het aannemen en functioneren van trainers en ander voetbaltechnisch personeel, het bewaken van het uitvoeren van het voetbaltechnisch beleid en de ontwikkeling van spelers, trainers en clubscheidsrechters.          
Sponsorcommissie. Deze commissie valt onder verantwoording van het bestuurslid met de portefeuille “Business”.  
Deze commissie heeft als taak sponsors te werven die de vereniging  financieel ondersteunen. Hiervan contracten te maken, te factureren en te administreren. Heeft de verantwoording voor het leveren, aanbrengen en in stand  houden van de reclame-uitingen. Onderhoud contacten met de sponsoren  Onderhoud contact met de VVSV en werkt samen met de VVSV. 
Kantinecommissie Deze commissie valt onder verantwoording van het bestuurslid met de portefeuille “Facilitair”.  
De kantinecommissie heeft de taak te zorgen voor een goede organisatie in en om de kantine en de keuken van SV Nootdorp. 
De kantinecommissie stelt in overleg met het bestuur de regels vast die in de kantine, in de keuken, achter de bar en op het terras van toepassing zijn. Zorgt er voor dat deze regels alsmede de regels van de KNVB en de wettelijke regels hier nageleefd worden. 
De kantinecommissie bepaald en is verantwoordelijk voor de in - en verkoop van het assortiment wat SV Nootdorp aanbiedt 
De kantinecommissie werft barmedewerkers en zorgt voor de aanwezigheid van barpersoneel volgens een door hen te maken rooster van bardienst. Zij bepalen de regels en taken voor het barpersoneel Zij instrueren het barpersoneel over de betalingen en het kassagebruik en zien er op toe dat de betalingen van de verkochte waren en het afstorten van het kasgeld in de kluis volgens de regels gedaan wordt. 
De kantinecommissie regelt het afsluiten van het gebouw (door de barmedewerker van dienst) als hiervoor geen functionaris of andere verantwoordelijkheidsdrager aanwezig is.  
De kantinecommissie is bevoegd activiteiten te organiseren ter verhoging van de gezelligheid en de sfeer in de kantine.  
Contactcommissie Deze commissie valt onder verantwoording van het bestuurslid met de portefeuille “Facilitair”.  
De contactcommissie, Kokon, organiseert festiviteiten voor de leden Het programma wordt jaarlijks vastgesteld Kokon levert medewerking aan het organiseren van festiviteiten bij kampioenschappen ed.
 
Normen en Waarden Deze commissie valt onder verantwoording van het bestuurslid met de portefeuille “Jeugd’.  
SV Nootdorp heeft een reglement van Normen en Waarden vastgesteld dat wordt gehanteerd door de commissie van Normen en Waarden. Zij behandelen voorvallen waarvan vermoed kan worden dat ze de regels van dit reglement en/of andere wettelijke of fatsoensregels overtreden. De commissie adviseert het bestuur of het jeugdbestuur over de eventueel te nemen stappen ten aanzien van deze voorvallen.
   
Art. 7. Wijziging huishoudelijk reglement.   
Besluiten tot wijziging van het huishoudelijk reglement kunnen uitsluitend  worden genomen door de ALV bij meerderheid van de aanwezige stemmen. De voorgestelde wijzigingen moeten op de agenda van de ALV worden  vermeld. De wijzigingen worden geacht te zijn opgenomen in het huishoudelijk  reglement, met ingang van de dag, volgend op de dag van de aanneming door  de ALV, tenzij de vergadering anders beslist.
  
 Art. 8. Slotbepalingen 
Ieder lid wordt geacht de bepalingen van de Statuten en Huishoudelijk reglement van SV Nootdorp te kennen, alsmede alle verder wettig vastgestelde en behoorlijk bekend gemaakte regels en bepalingen.  Deze voorschriften dienen, ter kennisneming, duidelijk leesbaar ter inzage in het clubgebouw aanwezig te zijn.
 
De secretaris van het bestuur bewaakt het Huishoudelijk Reglement. 
Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 25 november 2011.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!