Cookie beleid sv Nootdorp

De website van sv Nootdorp is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Fair Play

Fair Play

Commissie Fairplay:  

Doel van de commissie is het bevorderen en bewaken van een goed en sportief verenigingsklimaat, waarin elk lid zich thuis voelt. En waarin met respect en met goede omgangsvormen met elkaar wordt omgegaan en de voetbalsport op respectvolle wijze wordt beoefend. De drie belangrijkste aandachtsgebieden van deze adviescommissie zijn:

 • In overleg met het bestuur uitvoeren van activiteiten gericht op preventie
 • Verzorgen van Verklaring omtrent gedrag (VOG) voor alle vrijwilligers die vanuit hun functie direct de jeugdleden begeleiden
 • Advies uitbrengen aan het bestuur bij incidenten

Heeft u interesse om hieraan bij te dragen of wilt u wat meer weten over de activiteiten van de commissie, dan kunt u een e-mail sturen naar [email protected].


De commissie Fairplay is een door het bestuur ingestelde adviescommissie:
Doel van de commissie is het bevorderen en bewaken van een goed en sportief verenigingsklimaat waarin elk lid zich thuis voelt, en waarin met respect en met goede omgangsvormen met elkaar wordt omgegaan en de voetbalsport op respectvolle wijze wordt beoefend.

De commissie bestaat uit:
Peter Hylarides : aanspreekpunt incidenten
Rianne Leeuwenkamp: organisatie VOG  email: [email protected]
Patrick Kort Spoelman: lid
Jan Kok: lid
John Smits: lid

Vertrouwenspersoon: W. Nederlof : email: [email protected]

link naar informatie vertrouwenspersoon: vertrouwenspersoon

Link naar document Folder Normen en Waarden
Link naar document Richtlijnen voor Sancties
Link naar document Beleidsplan Normen en Waarden

Spelregels        
Net als veel andere voetbalclubs let SV Nootdorp nauwgezet op normen en waarden. Wat zijn normen en waarden? Je zou kunnen zeggen: “de spelregels van SV Nootdorp, de wijze waarop we met elkaar (horen) om te gaan en de manier waarop we ons (behoren) te gedragen” . Dit geldt voor de spelers, bestuursleden, leiders, trainers, vrijwilligers, ouders, supporters en scheidsrechters.

Verantwoordelijkheid
Normen en waarden hebben ook alles te maken met het nemen van verantwoordelijkheid. Voetbal is een teamsport die bij een vereniging wordt beoefend. Dit brengt verantwoordelijkheden met zich mee, zowel naar het team als naar de vereniging. Respecteer de eigendommen van een ander en die van de vereniging en zorg goed voor materialen in bruikleen. Laat zowel uit als thuis kleedkamers netjes achter. Als we allemaal normaal blijven doen, is en blijft voetbal heel leuk.

Sorry  
Sportiviteit is een belangrijke waarde. We voetballen vooral voor de lol en om lekker sportief in een team bezig te zijn. Toch maken we allemaal wel eens een overtreding, soms uit onkunde, soms per ongeluk, soms expres, soms licht, soms grof. Moedwillige, grove overtredingen passen niet bij SV Nootdorp. Ga je eens iets te ver, dan is er nog niets aan de hand. Vaak kan een simpelweg excuus de zaak weer rechtzetten. Ga ervan uit dat iedereen zijn best doet. Iedereen heeft zijn beperkingen. Jij ook! Accepteer dat van elkaar. En accepteer dat de scheidsrechter een keer niet fluit voor een overtreding. Hij of zij is ook een mens en kan onmogelijk alles zien. Zonder scheidsrechter zou het al gauw een rommeltje worden. Ook hier geldt dat een onbedoelde emotionele reactie met een excuus zo weer is vergeten (“Sorry scheids”).

Sportief  
Publiek is zeer belangrijk en een voorbeeld voor de spelers. Moedig dus uw eigen team aan op een sportieve en opbouwende manier. Geef geen aanwijzingen aan de spelers en gedraag je sportief ten opzichte van de tegenstander. Respecteer vooral ook de beslissingen van de scheids- en grensrechter en heb respect voor de leiding van uw team!

Melding
Indien u melding wilt doen van een incident/conflict stuur dan een mail naar: [email protected]

 

Gedragsregels voor begeleiders in de sport:
Omgangsregels kunnen gezien worden als algemene uitgangspunten voor gedrag. In de sport is de relatie tussen de trainer en de sporter erg belangrijk. Daarom heeft de georganiseerde sport gedragsregels vastgesteld. Deze gedragsregels zijn gericht op trainers/ coaches/ begeleiders/ kaderleden (verder in de tekst begeleider genoemd) en maken deel uit van het Tuchtreglement van de sportbond. De gedragsregels geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter.

Het bekendmaken van de ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ laat zien dat SV Nootdorp werk maakt van het tegengaan van seksuele intimidatie/grensoverschrijdend gedrag en dat kan preventief werken.

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

 

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

De VCP is het eerste aanspreekpunt binnen SV Nootdorp voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of daar een vraag over heeft en hier met iemand over wil praten. De VCP is onafhankelijk en is er voor iedereen binnen de organisatie; sporters, ouders, trainers, toeschouwer, bestuurders etc.

Vertrouwenspersoon: W. Nederlof : email: [email protected]

link naar informatie vertrouwenspersoon: vertrouwenspersoon

 

Verklaring omtrent gedrag:

In het licht van het bovenstaande  heeft SV Nootdorp besloten om de VOG aan te vragen voor iedereen die in contact staat of komt met jeugdleden.

Wat is de VOG:
De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.

Een (VOG) is 1 van de maatregelen die we nemen om de kans op seksuele intimidatie binnen de club te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan , een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Door als SV een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking, of andere kwetsbare groepen, laaten we zien dat we de veiligheid van de leden serieus neemt.

Voor vrijwilligers van sportorganisaties  is de VOG gratis

 https://www.nocnsf.nl/vog

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!